Aviso legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: Brigitte Burchartz
Domicili Plaça Santa Magdalena 12, 08950 Esplugues de Llobregat, (Barcelona)
CIF: X0847018C
Telèfon: 687243753
E-Mail: brigitte888@gmail.com
Lloc Web: https://movimientopsicocorporalnuclear.com/
Dades Registrals: [INCLUIR DADES CLIENT]


1.- OBJECTE
Brigitte Burchartz (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc https://movimientopsicocorporalnuclear.com/,amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.
A través de la Web, Brigitte Burchartz facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.
Tota persona que accedeixi en aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en la pàgina web del prestador.

2. CONDICIONE D?ACCÉS I ÚS DE LA WEB.
2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part de Brigitte Burchartz té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No
obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al
pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.
2.2. Registre d’Usuaris.
Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels
usuaris. Tot i això, Brigitte Burchartz condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia
complementació del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma
expressament indicada en la pròpia secció del servei.
2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquestes efectes, l’usuari garanteix
l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis.
Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Brigitte Burchartz
permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot
cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels
perjudicis que causi al prestador o a tercers.
2.4. Menors d’edat.
Per l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares,
tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu
càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors
correspon a aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiats per internet, s’hauran
d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos,
que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial
utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.
2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.
L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la
moral i a les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats
il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin
danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o
documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del
prestador.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o
posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius
de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) sigui contaria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques
reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en
general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe,
raça, religió, creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les
persones;
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.


3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


4.- COOKIES
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a
l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són
considerades imprescindibles per el bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades
tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i
desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir
informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.


5.- ENLLAÇOS (LINKS)
Des de el lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des del
web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Brigitte Burchartz no
assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador
manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la
legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediatat de la
re-direcció en aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en
qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu
però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre
mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.
No obstant, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a
disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la
retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o
contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que
l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació,
es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.


6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de
dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la
implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de
Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres
elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques
són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització
expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la
normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús,
distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu
dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible
controvèrsia que pugui aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb
l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i
intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap
responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació
per part del mateix.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de
propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a
través del correu electrònic a dalt informat.


8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les
activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten
expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Anuncio publicitario